LỜI BÀI HÁT: Trống Cơm (TuananhKat Acappellas Cover)

Tình bằng có cái trống cơm


Khen ai khéo vỗ


Ố mấy bông mà nên bông


Ố mấy bông mà nên bông


Một đàn tang tình con xít


Một đàn tang tình con xít


Ố mấy lội, lội, lội sông


Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai


Đôi con mắt ố mấy lim dim


Đôi con mắt ố mấy lim dim


Một bầy tang tình con nhện


Ô ố ô ô mấy giăng tơ


Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai


Duyên nợ khách tang bồng


Duyên nợ khách tang bồng..