Phạm Trưởng

2 người yêu thích

Tiểu sử Phạm Trưởng

  • Tên thật: Phạm Trưởng